Cổng thông tin
DỊCH VỤ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV
VIỄN THÔNG QUỐC TẾ FPT (FTI)

Quản lý thông tin khách hàng, hợp đồng và hóa đơn điện tử đối với các dịch vụ được cung cấp bởi FTI.