Trình duyệt Internet Explorer bạn dang sữ dụng đã lỗi thời. Nó có thể không hiển thị được một số chức năng của wesite.
Vui lòng cập nhật phiên bản mới, hoặc cài đặt một trong các trình duyệt miễn phí tuyệt vời như: Google Chrome, Opera, Safari.

Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông image

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

2017Báo cáo tài chính
Quý 1

Quý 2 
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ

 Báo cáo tài chính riêng Quý 3
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3
Báo cáo tài chính riêng năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất 2017 (en)
Báo cáo tài chính riêng Quý 4 

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4
Giải trình

2016Báo cáo tài chính
Quý 1
Báo cáo tài chính
6T2016 
Báo cáo tài chính
Quý 3 
Báo cáo tài chính
- Báo cáo kiểm toán hợp nhất 2016 (V)
- Báo cáo kiểm toán công ty mẹ 2016
2015 Báo cáo tài chính
Quý 1
Báo cáo tài chính
Quý 2 (vi)
Quý 2 (en)
Báo cáo tài chính
Quý 3 
Báo cáo tài chính
Cả năm (vi)
Cả năm (en)
2014Báo cáo tài chính
Quý 1
Báo cáo tài chính
Quý 2 (vi)
Quý 2 (en)
Báo cáo tài chính 
Quý 3 
 Báo cáo tài chính 
Cả năm (vi)
Cả năm (en)
2013Báo cáo tài chính
Quý 1 
Báo cáo tài chính
Quý 2
Báo cáo tài chính
Quý 3 
Báo cáo tài chính
Quý 4 
2012Báo cáo tài chính
Quý 1  
Báo cáo tài chính
Quý 2
Báo cáo tài chính
Quý 3
Báo cáo tài chính
Quý 4  
2011Báo cáo tài chính
Quý 1 
Báo cáo tài chính
Quý 2 
Báo cáo tài chính
Quý 3 
Báo cáo tài chính
Quý 4 
2010 Báo cáo tài chính
Quý 1
Báo cáo tài chính
Quý 2 
 Báo cáo tài chính
Quý 3
Báo cáo tài chính
Quý 4 
2009 Báo cáo tài chính
Cả năm
2008 Báo cáo tài chính
Cả năm