1900 6600
Live Chat
1900 6600
Năm 2022 Ngày đăng Xem online Tải về
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán so với năm 2021 13-03-2023 11:00
Báo cáo tài chính riêng năm 2022 13-03-2023 11:00
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo riêng năm 2022 đã kiểm toán so với năm 2021 13-03-2023 11:00
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 13-03-2023 11:00
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo hợp nhất quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước 18-01-2023 10:00
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo riêng quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước 18-01-2023 10:00
Báo cáo tài chính riêng quý 4/2022 18-01-2023 09:00
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 18-01-2023 09:00
Báo cáo tài chính riêng Quý 3/2022 20-10-2022 12:00
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2022 20-10-2022 12:00
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo riêng Quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước 20-10-2022 09:51
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo hợp nhất Quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước 20-10-2022 09:49
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2022 19-08-2022 17:00
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo hợp nhất giữa niên độ 2022 19-08-2022 10:41
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo riêng giữa niên độ 2022 19-08-2022 10:35
Báo cáo tài chính Hợp nhất giữa niên bộ - Tháng 6/2022 19-08-2022 09:00
Báo cáo tài chính Hợp nhất giữa niên bộ - Tháng 6/2022 (Bản tiếng Anh) 19-08-2022 09:00
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II/2022 26-07-2022 13:00
Báo cáo tài chính riêng Quý II/2022 26-07-2022 12:15
Báo cáo tài chính riêng - Quý 1/2022 25-04-2022 14:22
Báo cáo tài chính hợp nhất - Quý 1/2022 25-04-2022 14:21
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo hợp nhất Quý 01/2022 so với cùng kỳ năm trước 25-04-2022 11:11
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo riêng Quý 01/2022 so với cùng kỳ năm trước 25-04-2022 11:09
Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm Tài chính (Kết thúc ngày 31/12/2021) - Bản tiếng Anh 09-03-2022 11:08
Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm Tài chính (kết thúc ngày 31/12/2021) 08-03-2022 15:35
Báo cáo tài chính riêng cho năm Tài chính (Kết thúc ngày 31/12/2021) 08-03-2022 15:31