1900 6600
Live Chat
1900 6600
Năm 2022 Ngày đăng Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 13-03-2023 11:00
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán so với năm 2021 13-03-2023 11:00
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo riêng năm 2022 đã kiểm toán so với năm 2021 13-03-2023 11:00
Báo cáo tài chính riêng năm 2022 13-03-2023 11:00
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo hợp nhất quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước 18-01-2023 10:00
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo riêng quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước 18-01-2023 10:00
Báo cáo tài chính riêng quý 4/2022 18-01-2023 09:00
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 18-01-2023 09:00
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2022 20-10-2022 12:00
Báo cáo tài chính riêng Quý 3/2022 20-10-2022 12:00
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo riêng Quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước 20-10-2022 09:51
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo hợp nhất Quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước 20-10-2022 09:49
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2022 19-08-2022 17:00
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo hợp nhất giữa niên độ 2022 19-08-2022 10:41
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo riêng giữa niên độ 2022 19-08-2022 10:35
Báo cáo tài chính Hợp nhất giữa niên bộ - Tháng 6/2022 (Bản tiếng Anh) 19-08-2022 09:00
Báo cáo tài chính Hợp nhất giữa niên bộ - Tháng 6/2022 19-08-2022 09:00
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II/2022 26-07-2022 13:00
Báo cáo tài chính riêng Quý II/2022 26-07-2022 12:15
Báo cáo tài chính riêng - Quý 1/2022 25-04-2022 14:22
Báo cáo tài chính hợp nhất - Quý 1/2022 25-04-2022 14:21
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo hợp nhất Quý 01/2022 so với cùng kỳ năm trước 25-04-2022 11:11
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo riêng Quý 01/2022 so với cùng kỳ năm trước 25-04-2022 11:09
Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm Tài chính (Kết thúc ngày 31/12/2021) - Bản tiếng Anh 09-03-2022 11:08
Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm Tài chính (kết thúc ngày 31/12/2021) 08-03-2022 15:35
Báo cáo tài chính riêng cho năm Tài chính (Kết thúc ngày 31/12/2021) 08-03-2022 15:31