1900 6600
Live Chat
1900 6600
Năm 2023 Ngày đăng Xem online Tải về
Giải trính biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo riêng năm 2023 đã được kiểm toán so với cùng kỳ năm trước 04-03-2024 08:49
Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 01-03-2024 08:45
Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 01-03-2024 08:41
Báo cáo tài chính Riêng Quý 4/2023 26-01-2024 13:46
Công văn số 91 về việc Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo riêng Quý 4/2023 so với cùng kỳ năm trước 26-01-2024 13:44
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2023 26-01-2024 13:42
Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế trên báo cáo riêng Quý 3/2023 so với cùng kỳ năm trước 24-10-2023 16:00
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/223 24-10-2023 16:00
Báo cáo tài chính riêng Quý 3/2023 24-10-2023 16:00
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2023 09-08-2023 16:05
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 2023 09-08-2023 16:04
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2023 (English version) 09-08-2023 16:04
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo riêng giữa niên độ năm 2023 đã được kiểm toán so với cùng kỳ năm trước 09-08-2023 14:01
GIải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023 so với cùng kỳ năm trước 27-07-2023 16:26
Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2023 27-07-2023 16:25
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2023 27-07-2023 16:24
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2023 26-04-2023 16:33
Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2023 26-04-2023 16:32
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo riêng quý 1 năm 2023 so với cùng kỳ năm trước 26-04-2023 16:30