1900 6600
Live Chat
1900 6600
Năm 2021 Ngày đăng Xem online Tải về
Nghị quyết số 21 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT 26-11-2021 14:08
Nghị quyết số 16 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT 15-09-2021 09:10
Nghị quyết số 10 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT 11-06-2021 14:04
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 01-04-2021 10:30
Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 01-04-2021 10:30
Dự thảo quy chế công bố thông tin (cập nhật ngày 30/03/2021) 30-03-2021 12:12
Dự thảo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (cập nhật ngày 30/03/2021) 30-03-2021 12:11
Dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị FPT Telecom (cập nhật ngày 30/03/2021) 30-03-2021 12:10
Dự thảo quy chế quản trị nội bộ (cập nhật ngày 30/03/2021) 30-03-2021 12:09
Tóm tắt các nội dung sửa đổi điều lệ (cập nhật ngày 30/03/2021) 30-03-2021 12:08
Dự thảo điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (cập nhật ngày 30/03/2021) 30-03-2021 12:06
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (cập nhật ngày 30/03/2021) 30-03-2021 12:04
Dự thảo Thuyết minh các Nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ hiện hành 10-03-2021 16:43
Dự thảo Quy chế Quản trị Nội bộ 10-03-2021 16:42
Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT 10-03-2021 16:40
Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 10-03-2021 16:38
Dự thảo Quy chế Công bố thông tin Công ty Cổ phần Viễn thông FPT 10-03-2021 16:36
Dự thảo điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông FPT 10-03-2021 16:33
Giấy ủy quyền 10-03-2021 16:24
Mẫu phiếu biểu quyết 10-03-2021 16:23
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 10-03-2021 16:21
Thông báo mời họp Đại hội đông thường niên 2021 10-03-2021 16:13
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT 03-03-2021 14:00
Thông báo về ngày chốt danh sách Đại hội đồng Cổ đông FPT Telecom 2021 19-02-2021 17:02