1900 6600
Live Chat
1900 6600

Chương trình ưu đãi dành cho người FPT Telecom

Tin FPT , 26-07-2013 08:31

Từ ngày 20/07/2013, FPT Telecom ban hành chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho người FPT Telecom sử dụng internet của FPT Telecom. Chương trình cụ thể như sau:

1. Giảm 50% cước phí sử dụng internet hàng tháng (tính theo cước khuyến mại hiện hành của chính sách bán hàng chung)
Cụ thể các gói cước được ưu đãi như sau:

alt

Ghi chú:
- Mỗi CBNV chỉ được hưởng chính sách ưu đãi này tại tối đa 01 đường truyền. Nếu không thuộc các gói phía trên, phải chuyển về đúng các gói này mới được áp dụng chính sách ưu đãi.
- Cán bộ level từ 4.x trở lên khi tham gia chương trình với đường truyền FTTH, yêu cầu phải sử dụng toàn bộ các gói cước truyền hình HD.

2. Mua thiết bị FPT Play HD với giá ưu đãi:

alt

Ghi chú:
- Thiết bị FPT Play HD là tài sản của CBNV khi được áp dụng chính sách ưu đãi này.
- Mỗi CBNV chỉ được hưởng chính sách ưu đãi này cho tối đa 01 thiết bị FPT Play HD.
- Nếu mua từ thiết bị thứ hai trở đi, sẽ hưởng theo giá bán mới thiết bị tại thời điểm mua.
- Giá cước các gói OneTV CBNV phải trả tương đương với cước khách hàng tại cùng địa bàn và thay đổi theo chính sách giá của FPT Telecom cũng như của đối tác cung cấp dịch vụ.

3. Đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi:
Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) thỏa mãn ít nhất 01 trong 03 tiêu chí sau:
a. Cán bộ nhân viên (CBNV) ký hợp đồng lao động dài hạn trở lên (hợp đồng 3 năm hoặc hợp đồng không xác định thời hạn).
b. Cán bộ quản lý từ cấp phó phòng (có quyết định bổ nhiệm chính thức).
c. Cán bộ có level 3 trở lên.

4. Điều kiện áp dụng:
a.Cán bộ nhân viên FPT Telecom phải đứng tên chủ hợp đồng (nếu hợp đồng đang đứng tên người khác, phải chuyển tên sở hữu). Quy trình chuyển đổi thực hiện theo đúng quy định chuyển đổi hợp đồng do đơn vị Chăm sóc khách hàng (CSKH) thực hiện.
b. Cán bộ nhân viên FPT Telecom trên toàn quốc tham gia chương trình ưu đãi này phải có email xác nhận của Phòng Quản lý cán bộ FHR HO (FHR).
(CSKH in email xác nhận này và lưu hồ sơ tại Hà Nội và Hồ Chí Minh).
c. Chăm sóc khách hàng phải cập nhật Mã nhân viên vào phần Ghi chú trong hợp đồng trên Inside.
d. Hàng tháng, FHR gửi CSKH các thông tin thay đổi về CBNV được hưởng chính sách ưu đãi tới CSKH. CSKH cập nhật đúng khuyến mại đối với các trường hợp không đủ tiêu chuẩn đã nêu tại Mục 1.

5. Thời gian và hiệu lực áp dụng:
a. Chính sách có hiệu lực áp dụng trên toàn quốc, bắt đầu từ ngày 20/07/2013.
b. Hiệu lực áp dụng: ưu đãi sẽ chấm dứt khi cán bộ nhân viên không còn đáp ứng các điều kiện nêu tại Mục I.1 (nghỉ việc, miễn nhiệm, hạ level…).

alt