1900 6600
Live Chat
1900 6600

FPT Telecom (FOX): Chia cổ tức năm 2017 tổng tỷ lệ 80%; đặt kế hoạch LNTT 1.394 tỷ đồng năm 2018

Tin báo chí , 17-03-2018 13:55

Năm 2017 FPT Telecom đạt 975 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm nhẹ 0,2% so với lợi nhuận đạt được năm 2016.

Ngày 28/3 tới đây CTCP Viễn Thông FPT (mã chứng khoán FOX) sẽ tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 để nghe báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, thông qua các tờ trình gửi tới Đại hội.

Chia cổ tức năm 2017 tổng tỷ lệ 80%

Theo báo cáo, năm 2017 được xem là năm bản lề khi FPT Telecom định hướng chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ sang nhà cung cấp trải nghiệm. Tổng doanh thu năm 2017 đạt 7.651 tỷ đồng, mới thực hiện được 98,8% kế hoạch đặt ra cho cả năm.

Lợi nhuận trước thuế đạt 1.217 tỷ đồng, hoàn thành vượt 0,6% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế đạt 975 tỷ đồng giảm nhẹ 0,2% so với năm 2016, trong đó lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ là 873 tỷ đồng.
 

Với kết quả đạt được HĐQT công ty trình ĐHCĐ thông qua mức chia cổ tức năm 2017 là 30% bằng tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu.

Đối với số cổ tức bằng tiền mặt, công ty đã tiến hành chi tạm ứng 2 đợt cho cổ đông, đợt 1 tỷ lệ 10% vào tháng 10/2017 và đợt 2 tỷ lệ 20% chốt danh sách vào tháng 12/2017.

Đối với 50% cổ tức bằng cổ phiếu, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới. Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận để lại cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thực hiện ngay trong năm 2018.

Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Năm 2018 FPT Telecom đặt mục tiêu doanh thu ước đạt 8670 tỷ đồng tăng 13,3% so với doanh thu đạt được năm 2017; lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.394 tỷ đồng, tăng 14,6% so với lợi nhuận đạt được năm 2017. Đề xuất mức chi trả cổ tức không thấp hơn 2.000 đồng/cổ phiếu.  

Bên cạnh đó HĐQT công ty cũng trình ĐHCĐ thông qua danh sách đề cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Theo CafeF