Trình duyệt Internet Explorer bạn dang sữ dụng đã lỗi thời. Nó có thể không hiển thị được một số chức năng của wesite.
Vui lòng cập nhật phiên bản mới, hoặc cài đặt một trong các trình duyệt miễn phí tuyệt vời như: Google Chrome, Opera, Safari.

Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông image

THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC

2016Thông báo trả cổ tức 2016 lần 1 Thông báo chốt danh sách trả cổ tức 2016 lần 1
2015Thông báo trả cổ tức 2015Thông báo trả cổ tức 2015 bằng cổ phiếu  
2014Công bố thông tin phát hành cổ phiếuBáo cáo kết quả phát hành cổ phiếuThông báo chốt danh sách trả cổ tức 2014 
2013Thông báo trả cổ tức lần 1Thông báo trả cổ tức đợt 2.1Thông báo trả cổ tức đợt 2.2
2012Thông báo trả cổ tức lần 1Thông báo trả cổ tức lần 3 
2011Thông báo trả cổ tức lần 1