Trình duyệt Internet Explorer bạn dang sữ dụng đã lỗi thời. Nó có thể không hiển thị được một số chức năng của wesite.
Vui lòng cập nhật phiên bản mới, hoặc cài đặt một trong các trình duyệt miễn phí tuyệt vời như: Google Chrome, Opera, Safari.

Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông image

THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC

2017Thông báo tạm ứng cổ tức 2017 lần 1Thông báo tạm ứng cổ tức 2017 lần 2  
2016Thông báo trả cổ tức 2016 lần 1

Thông báo chốt danh sách trả cổ tức 2016 lần 1
Thông báo trả cố tức 2016 lần 2 

Công bố thông tin chốt ngày trả cổ tức 2016 lần 2
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2016

Công bố thông tin chốt ngày giao dịch trả cổ tức
2015Thông báo trả cổ tức 2015Thông báo trả cổ tức 2015 bằng cổ phiếu  
2014Công bố thông tin phát hành cổ phiếuBáo cáo kết quả phát hành cổ phiếuThông báo chốt danh sách trả cổ tức 2014 
2013Thông báo trả cổ tức lần 1Thông báo trả cổ tức đợt 2.1Thông báo trả cổ tức đợt 2.2
2012Thông báo trả cổ tức lần 1Thông báo trả cổ tức lần 3 
2011Thông báo trả cổ tức lần 1